Automatizace právních dokumentů

autor: Lukáš Michna


Aktualizováno 30. 5. 2019


Pojem automatizace

Automatizace právních dokumentů vychází z automatizace dokumentů a ta vychází z obecné automatizace.

Automatizace, v obecném smyslu, je technologie, jejíž pomocí se proces nebo postup provádí s minimem zásahů člověka. Již dnes je běžná automatizace na úrovni řídících systémů nejrůznějších zařízení, procesů ve výrobě, komunikačních sítí či v dopravě (autopiloty lodí či letadel, samořízené vlaky a metra). Některé automatizované procesy vyžadují pouze minimum lidských zásahů, některé jsou již plně automatizované.

Automatizace (právních) dokumentů je technologie, umožňující sestavování dokumentů právní povahy, jejichž obsah může být proměnný v závislosti na podmíněných vstupech od uživatele.

Podstatou automatizace právních dokumentů je jejich sestavování z předem definovaných segmentů textu podle naprogramované logiky, která rozhoduje o výsledku sestavení podle zadaných vstupů. Jak předdefinované segmenty textu, tak i logika postupu je tvořena zpravidla ve spolupráci programátorů a právníků. K tomu jsou využívány postupy popsané v sekci algoritmizace právních problémů.

Výhody automatizace právních dokumentů

Výhody, které vhodně použitá automatizace právních dokumentů může přinést, jsou zejména následující:

  • Úspora času. Ať již systém automatizovaných právních dokumentů využívá právní laik nebo odborník, jeho využití zpravidla přináší časovou úsporu, neboť není třeba vymýšlet již vymyšlené, uživatel v pozici operátora pouze zadává vstupy a kontroluje průběh sestavování / výstupy.
  • Účinné využití know-how. Systém automatizovaných právních dokumentů svým obsahem i vnitřní logikou přináší možnost využití právního know-how i operátorům. kterí nemají odpovídající právní znalosti, protože systém je navržen tak, aby si sám vyžádal potřebné vstupy, ověřil jejich správnost a sestavil odpovídající výstup. Přínosný je samozřejmě takový systém i pro právní odborníky, protože ne každý je odborníkem na všechno a i pokud by tomu tak snad bylo, obvykle nemá smysl vymýšlet již vymyšlené.
  • Finančí úspory. Náklady na pořízení, údržbu a aktualizaci systém automatizovaných právních dokumentů budou zpravidla řádově nižší než poskytnutí právních služeb nebo udržování personálu s odpovídající právní kvalifikací.
  • Omezení chyb zanesených lidským faktorem. Systém automatizovaných právních dokumentů, pokud je správně navržen a implementován, je zpravidla odolný vůči chybám způsobeným lidmi, a to ať již se jedná o nesprávný obsah právního dokumentu, tak pokud jde o nesprávné vstupy.
  • Vyšší informační výtěžnost. Elektronicky sestavené dokumenty, a informace v nich obsažené, lze dále zpracovávat, např. v databázích. Hromadné zpracování takto získaných dat s sebou přináší další rozsáhlé možnosti využití.
  • Nové možnosti distribuce a komercionalizace právního know-how. Systémy automatizovaných právních dokumentů dávají rozsáhlé možnosti rovněž autorům, kteří mohou tvořit a distribuovat bohatší obsah než doposud.

Praktický příklad - automatizace plné moci udělené advokátovi

Plná moc v základní verzi se vzhledem k relativně stručnému obsahu a množství variant jeví jako vhodný případ pro automatizaci.

Plná moc může být udělena fyzickou nebo právnickou osobou, podle osoby zmocnitele se liší vstupní údaje požadované pro jeho identifikaci. Hmotněprávní plná moc může být udělena advokátovi nebo advokátní společnosti s ručením omezeným, podle osoby zmocněnce se liší vstupní údaje požadované pro jeho identifikaci. Procesní plná moc podle občanského soudního řádu a trestního řádu (obhájce) může být udělena pouze advokátovi, nikoli společnosti. Procesní plná moc podle správního řádu a soudního řádu správního může být udělena advokátovi i společnosti. Pro zejdnodušení neřešíme plnou moc prezidiální podle správního řádu. Ošetříme možnost zmocněnce udělit substituci. Ošetříme možnost zmocněnce ponechat si přisouzenou náhradu nákladů řízení.

Vývojový diagram

Vývojový diagram pro generování plné moci odpovídající slovnímu popisu by mohl vypadat např. následovně:

Zdrojový kód

Zdrojový kód programu pro generování plných mocí umístíme do 3 souborů: index.html, který bude obsahovat uživatelské rozhraní, main.js, který bude obsahovat funkční část programu, a style.css, který obsahuje grafickou stránku.

index.html:

main.js:

style.css:

Výsledek

Výsledek výše uvedeného kódu vypadá následovně: